Behandleren journalfører og opbevarer journaler jf. Databeskyttelsesforordningens Art. 5 og 6 samt Lov nr. 351 af 19/5-2004 om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere § 2 stk. 3.

Helbredsoplysninger indhentes for at behandlingsplan kan udarbejdes og den bedst mulige behandling kan gennemføres.

Identifikationsoplysninger, herunder for eksempel cpr.nr. indhentes for at kunne indberette behandlingen til Sygeforsikring ”danmark” eller anden sundhedsforsikring.

Databeskyttelsesforordningen kræver, at klienten giver udtrykkeligt og informeret samtykke til, at behandleren indsamler og opbevarer personfølsomme data, hvorfor du bedes underskrive samtykkeerklæringen.

Hvis du ikke ønsker at underskrive samtykkeerklæring, eller hvis du trækker samtykket tilbage, kan behandlingen ikke iværksættes eller fortsættes, idet behandleren har pligt til at føre journal jf. bekendtgørelsen 859 § 5 stk. 6 om regler for god klinisk praksis.

Som klient har du bl.a. følgende rettigheder:

  • Ret til indsigt – Du har ret til at se de personoplysninger, den dataansvarlige behandler om dig, og få en række oplysninger om behandlingen
  • Ret til berigtigelse – Du har ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet
  • Ret til sletning eller “retten til at blive glemt” – Du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt
  • Ret til begrænsning af behandling – Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser er opfyldt
  • Ret til dataportabilitet – Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden
  • Ret til indsigelse – Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger
  • Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering

Samtykkeerklæring opbevares i papirformat i aflåst skab og aflåst kliniklokale.

Se mere om databeskyttelsesforordningen på datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

Såfremt, der sker brud på datasikkerheden, underrettes klienten samt Datatilsynet senest 72 timer efter klinikken er blevet bekendt med bruddet.

Sletning af data sker senest 5 år efter seneste kontakt eller efter anmodning fra klienten.

Link til “Samtykkeerklæring